G-MVDTY4C6SY 204549657578714
 

Valor | Strength of Mind & Spirit